Alert geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën & initiatieven.


Aanvragen

Vul hier het aanvraagformulier in voor subsidies.

Snel aanvraag

Vul hier het snelverzoekformulier in voor kleine subsidies.

Contact

Heb je een vraag? Neem dan contact op of bekijk alle veel gestelde vragen hier.

Wij zijn Alertfonds

Sinds 1991 neemt Alert een unieke en onafhankelijke positie in binnen de Nederlandse en internationale fondsenwereld. En daar zijn we trots op! 
Alert wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste bestuursleden, allemaal vrijwilligers en tussen de 18 en 32 jaar. Het feit dat Alert al zo’n twintig jaar succesvol bestuurd wordt door enthousiaste jongeren is hét beste voorbeeld van waar we voor staan en in geloven: jongeren willen en kunnen een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren, door het tonen van solidariteit en betrokkenheid.

Alert jongerenfonds is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Jongeren worden vaak niet serieus genomen of niet gezien als een serieuze gesprekspartner. Jongeren beslissen niet over de wereld waar zij nog het langst gebruik van zullen maken, hoewel ze dit wel willen. Alert wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert nationale en internationale jongereninitiatieven met kleine subsidies.

Thema’s

Alert geeft bij het beoordelen van de jongerenprojecten prioriteit aan bepaalde thema’s. 
Bij deze pagina’s zie je informatie over het individuele thema en over welk soort projecten wij eerder steunden, evenals welk type projecten meestal worden afgewezen. De thema’s die Alert belangrijk vindt zijn:

De verhoudingen in de wereld zijn op sociaal, economisch en politiek vlak ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Alert vindt het belangrijk dat jongeren via progressieve jongerenprojecten en activisme van onderaf een bijdrage leveren aan het blootleggen en verbeteren van deze machtsverhoudingen – op lokaal en mondiaal niveau. Jongeren kunnen zelf beslissen over de wereld waarin zij leven en Alert vindt het belangrijk dat zij hierin gehoord worden. Daarom ondersteunt Alert initiatieven waarin jongeren bijdragen en actief participeren in sociale en politieke processen.

Wat ondersteunden we eerder

• Projecten waarin een actieve deelname aan de samenleving centraal staat
;
• Projecten waarin jongeren hun stem of mening naar voren kunnen brengen;

• Projecten die de sociale groei/maatschappelijke ontwikkeling van jongeren stimuleren;

• Projecten die jongeren een politiek podium aanbieden
;
• Projecten die een blijvende impact hebben in de samenleving

.

Wat steunen we bijna nooit

• Projecten die hoofdzakelijk gericht zijn op economische participatie
;
• Projecten die hoofdzakelijk inkomstengenererende activiteiten ondersteunen.

Milieuvervuiling en ongelijke toegang tot de natuurlijke hulpbronnen zijn problemen die de grootste gevolgen hebben voor jongeren, omdat de gevolgen vooral op lange termijn pas duidelijk worden. Jongeren participeren echter nauwelijks in besluitvorming over milieu en duurzame ontwikkeling. Alert wil dat juist jongeren het besef uitdragen dat de wereld op duurzame wijze beheerd moet en kan worden, via bewustwording en directe actie.

Wat ondersteunde wij eerder

• Projecten die een actieve rol voor jongeren rondom een duurzame samenleving impliceren of implementeren

• Projecten die toon geven van een visie over duurzaamheid voor de toekomst

• Pro-actieve projecten als demonstraties, manifestaties en anderssoortige vormen van participatieve bewustwording

• Projecten waarbij nieuwe groepen worden blootgesteld aan het onderwerp

Wat steunen wij bijna nooit

• Onderzoek, als dit het hoofddoel van het project is.

Jongeren zijn divers in hun verschillen, zoals etniciteit, gender, seksuele geaardheid en Alert vindt het belangrijk dat verschillen erkend en gerespecteerd worden. Jongeren mogen niet gepest of gediscrimineerd worden op grond van identiteit of positie. Sekseverschillen mogen niet leiden tot verschillen in de positie en behandeling van jongeren. Meisjes en jonge vrouwen moeten dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen om zelf beslissingen over hun leven en lichaam te maken als jongens. We vinden het belangrijk dat seksuele rechten erkend worden en dat alle homoseksuele, lesbische, biseksuele, transgender, intersex, queer en hetero seksuele jongeren kunnen leven in een wereld zonder gediscrimineerd te worden.

Wat ondersteunde wij eerder


• Projecten die iets mogelijk maken wat anders moeilijk plaats zouden vinden in de maatschappij (bijvoordbeeld een gaypride in oostbloklanden & empowerment in Pakistan)

• Projecten rondom mensensmokkel en prostitutie bij jongeren

• Positieverbetering, emancipatie en talentontwikkeling bij jonge vrouwen

• Projecten die ervoor zorgen dat groepen die normaliter worden buiten gesloten in de maatschappij, toch deel kunnen maken van die maatschappij

• Projecten rondom het recht om je eigen seksuele aard te kiezen, en recht op je eigen lichaam
• Bewustwoordingsprojecten op scholen.
Op veel plekken ter wereld wordt geweld gebruikt om conflicten en geschillen op te lossen. Dit gebeurt zowel op klein niveau (bijvoorbeeld in de wijk), maar ook op groter niveau (bijvoorbeeld tussen landen). Alert is van mening dat het gebruik van geweld alleen maar kan leiden tot meer geweld en is tegen het gebruik van elke vorm van geweld. Het samenbrengen van mensen en het stimuleren van constructieve dialoog tussen groepen is belangrijk om conflicten op geweldloze wijze te veranderen. Alert ondersteunt vreedzame initiatieven die bijdragen aan het oplossen van conflicten.

Wat ondersteunde wij eerder

• Projecten die taboe doorbrekend zijn of onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken

• Creatieve manieren van conflict oplossing of vredesopbouw (ongeacht op welke schaal of onderwerp)

• Projecten die dialoog of vredesopbouw mogelijk maken waar dit nog niet gebeurd

• Projecten die een platform bieden voor diverse groepen om in veiligheid samen te komen

• Projecten die een voorbeeldrol of positief initiatief tonen aan de maatschappij

• Projecten die ruimte geven aan de ongehoorde stem van jongeren

• Projecten die jongeren betrekken in het politieke discours

Wat steunen wij bijna nooit

• Projecten rondom nationalisme in welke vorm dan ook
• Projecten met een religieuze inhoud,

• Projecten die (groepen) mensen van een bepaalde religie of levensovertuiging buitensluiten

Alert vindt het belangrijk dat alle jongeren in vrijheid kunnen leven. Alert ondersteunt initiatieven die gericht zijn op voorlichting en bewustwording van mensenrechten en acties in het opeisen van deze rechten. Vrijheid van meningsuiting, het recht op en toegang tot onderwijs en vrije media spelen hier een belangrijke rol in. Alert vindt het belangrijk dat jongeren solidair zijn met andere jongeren in het opeisen van deze rechten, ook over landsgrenzen heen. Door het tonen van betrokkenheid en solidariteit kunnen jongeren een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren in de wereld.

Wat steunen wij eerder
• Acties, demonstraties en manifestaties waarbij opgekomen wordt voor mensenrechten

• Projecten die de waarborging van mensenrechten stumileren. Hierbij ligt de focus eerder op projecten die actievoeren en lobbyen voor mondiale rechten lobbyen dan op de directe implementatie ervan.

• Projecten die jongeren in staat stellen voor hun eigen rechten op te komen

Wat steunen wij bijna nooit

• Projecten waarbij het recht van de een wordt geschaad bij het waarborgen van het recht van de ander

Recente blogs en projecten die ons trots maken
Meer actuele projecten of artikelen bekijken?

Druk dan op de rode knop om naar de actuele overzichtspagina te navigeren.


Contact