English Nederlands

Organisatie

Alert Fonds (volledig: Stichting Alert Fonds voor Jongeren) is een stichting zonder winstoogmerk en een algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Ons RSIN nummer is 8026.22.756.

Als er verdere vragen zijn kan je ons bereiken via de mail op alert@alertfonds.nl.

Doel

De doelstelling van Alert Fonds is stationair vastgelegd:

  • De positie van jongeren in en buiten Nederland verbeteren
  • Het streven naar en bevorderen van een fundamentele maatschappijverandering die gericht is op rechtvaardige verdeling van kapitaal, kennis, macht en een milieuvriendelijke manier van produceren, in tegenstelling tot de huidige maatschappij respectievelijk samenleving, waarvan de grondslagen gebaseerd zijn op uitbuiting van grote groepen mensen en resulteert in vernietiging van het milieu
  • Het naleven van de bepalingen voorkomende in het besluit tot opheffing van de destijds te Utrecht gevestigde vereniging: Jongerenbeweging verbonden met de FNV, krachtens welk besluit vermogensbestanddelen van de vereniging in eigendom zijn overgedragen aan de stichting
  • Het zoveel mogelijk in stand houden van laatst gemeld vermogen middels het niet-risico dragend beleggen van het vermogen en er mitsdien voor te zorgen dat de jaarlijkse uitgaven van de stichting de inkomsten uit vermogen, vermeerderd met de overige inkomsten van de stichting niet mogen overtreffen

Om deze doelstelling te bereiken hebben we sinds 2017 de Veltroos aangekocht, een voormalig schoolgebouw waarin we in samenwerking met Socius Wonen 50 studenten kamers hebben gerealiseerd. Vanuit de huur opbrengsten financieren we bestuurskosten en projecten. We streven er naar de bestuurskosten zo laag mogelijk te houden:

In 2021 verwachten we ongeveer 169 duizend euro aan huurinkomsten, waarvan waarschijnlijk 60 duizend nodig is voor kosten rond de vastgoed investering. Van de overige 109 duizend euro is 72 duizend gereserveerd voor de projecten. De overige kosten zijn om het bestuur en de administratie van de stichting te dekken.

Jaarverslagen en Jaarrekeningen

Hieronder vind je de jaarverslagen en jaarrekeningen van de afgelopen jaren. De jaarverslagen worden pas enkele jaren opgesteld en zijn pas vanaf 2019 beschikbaar.


We publiceren ook het standaard formulier voor ANBI stichtingen: