Alert sinds 1991

Wij zijn Alertfonds

Sinds 1991 neemt Alert een unieke en onafhankelijke positie in binnen de Nederlandse en internationale fondsen wereld. En daar zijn we trots op! 
Alert wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste bestuursleden, allemaal vrijwilligers en tussen de 18 en 32 jaar.

Het feit dat Alert al zo’n twintig jaar succesvol bestuurd wordt door enthousiaste jongeren is het beste voorbeeld van waar we voor staan en in geloven: jongeren willen en kunnen een serieuze, positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de positie van andere jongeren, door het tonen van solidariteit en betrokkenheid.

 

Alert jongerenfonds is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Jongeren worden vaak niet serieus genomen of niet gezien als een serieuze gesprekspartner. Jongeren beslissen niet over de wereld waar zij nog het langst gebruik van zullen maken, hoewel ze dit wel willen.
Alert wil dat activistisch jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt Alert nationale en internationale jongereninitatieven met kleine subsidies.

Onze missie

Stichting Alert Fonds voor Jongeren vindt het belangrijk dat jongeren zien en luisteren naar wat er speelt in de wereld en dat hun meningen en ideeën serieus genomen worden. Door middel van het geven van subsidies aan progressieve jongerenprojecten, die gericht zijn op jongeren én bedacht zijn door jongeren, streeft Alert naar een fundamentele maatschappijverandering die gericht is op een rechtvaardige verdeling van macht, kennis en kapitaal, en een mens– en milieuvriendelijke manier van produceren.


Ons bestuur

Stichting Alert Fonds voor Jongeren wordt bestuurd enthousiaste jongeren tussen de 18 en 32 jaar op vrijwillige basis. De Alert-bestuursleden komen maandelijks samen. In deze maandelijkse vergadering bespreken we de projecten die zijn ingediend. De projecten die goed in elkaar zitten en die passen bij wat Alert belangrijk vindt, kunnen een subsidie toegekend krijgen. Binnen het algemeen bestuur vormen drie mensen het dagelijks bestuur (DB). Het DB bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris.

MVP

De “Alert Award for Most Valued Project” (MVP) is in het leven geroepen om initiatieven op een zeer zichtbare wijze in het zonnetje te zetten. Door een geldbedrag uit te keren wordt getracht om succesvolle, moedige of anderzijds waardevolle initiatieven erop attent te maken dat hun werk zeer gewaardeerd wordt en doorgezet moet worden. Bij de MVP is een geldprijs van 1000 euro inbegrepen. Dit bedrag is echter vooral van symbolische waarde. De prijs dient dan ook als aanmoediging voor de voortzetting, heropleving of ontwikkeling van een nieuw project.

In tegenstelling tot de reguliere aanvragen en verzoeken is de MVP een initiatief vanuit het fonds zelf. Twee keer per jaar is er een moment waarop elk bestuurslid van Alert een project kan voordragen aan de rest van het bestuur. Nadat de projecten als kandidaten zijn aangedragen zal het bestuur zich buigen over de uiteindelijke winnaar van de MVP. Uiteraard is dit niet gemakkelijk; alle genomineerden zijn helden!

Thema’s

Alert geeft bij het beoordelen van de jongerenprojecten prioriteit aan bepaalde thema’s. 
Bij deze pagina’s zie je informatie over het individuele thema en over welk soort projecten wij eerder steunen, evenals welk type projecten meestal worden afgewezen. De thema’s die Alert belangrijk vindt zijn:

De verhoudingen in de wereld zijn op sociaal, economisch en politiek vlak ongelijk en onrechtvaardig verdeeld. Alert vindt het belangrijk dat jongeren via progressieve jongerenprojecten en activisme van onderaf een bijdrage leveren aan het bloot leggen en verbeteren van deze machtsverhoudingen – op lokaal en mondiaal niveau. Jongeren kunnen zelf beslissen over de wereld waarin zij leven en Alert vindt het belangrijk dat zij hierin gehoord worden. Daarom ondersteunt Alert initiatieven waarin jongeren bijdragen en actief participeren in sociale en politieke processen.

Wat ondersteunden we eerder:
• Projecten waarin een actieve deelname aan de samenleving centraal staat
;
• Projecten waarin jongeren hun stem of mening naar voren kunnen brengen;
• Projecten die de sociale groei/maatschappelijke ontwikkeling van jongeren stimuleren;
• Projecten die jongeren een politiek podium aanbieden
;
• Projecten die een blijvende impact hebben in de samenleving

.

Wat steunen we bijna nooit:
• Projecten die hoofdzakelijk gericht zijn op economische participatie
;
• Projecten die hoofdzakelijk inkomstengenererende activiteiten ondersteunen.

Contact